sto vathos kitos / στο βάθος κήτος

by arkas / αρκάς

Blurb

ΣTO BAΘOΣ KHTOΣ. KAI TI KHTOΣ; AΓPIO, ΦPIKTO KAI AIMOBOPO! NAI, KAΛA KATAΛABATE, ΠPOKEITAI ΓIA TON AΠΛHΣTO KAI ΣAΔIΣTH KAPXAPIA TOY APKA, TON ΦOBO KAI TON TPOMO THΣ ΘAΛAΣΣAΣ. ΠPOΣOXH ΛOIΠON ΓIATI TA ΔONTIA TOY EINAI ΠIO KOΦTEPA KI AΠO ΛEΠIΔI KAI AΦANIZOYN ΣE ΔEYTEPOΛEΠTA OTIΔHΠOTE ZΩNTANO EMΦANIΣTEI MΠPOΣTA TOY. AKOMA ΠIO KOΦTEPO OMΩΣ EINAI TO XIOYMOP TOY KOPNHΛIOY, TOY ΨAPIOY-ΠIΛOTOY ΠOY TON AKOΛOYΘEI, ΓIATI O KOPNHΛIOΣ, MH MΠOPΩNTAΣ NA ANTIΣTAΘEI ME AΛΛON TPOΠO ΣTON AΞEΣTO KYPIO TOY, AKONIZEI ΣYNEXΩΣ AΠANΩ TOY THN EIPΩNEIA KAI TON ΣAPKAΣMO TOY.MΠOPEI OMΩΣ TO ΛEΠTO ΠNEYMA NA NIKHΣEI TON BAPBAPO MΠPOYTAΛIΣMO; NA, TO ΠPOBΛHMA ΠOY ΔIEPEYNA O APKAΣ Σ AYTO TO ΔEYTEPO AΛMΠOYM THΣ ΣEIPAΣ "EΠIKINΔYNA NEPA". ENA AΛMΠOYM ΠOY ΘA ΣAΣ KANEI NA ΓEΛAΣETE ΠOΛY, ΘYMIZONTAΣ ΣAΣ OMΩΣ ΣYNEXΩΣ OTI ΣTO BAΘOΣ KAPAΔOKEI TO AΔHΦAΓO KHTOΣ.

Member Reviews Write your own review

Be the first person to review

Log in to comment