thanasima amartimata / θανάσιμα αμαρτήματα

by arkas / αρκάς

Blurb

"ΘANAΣIMA AMAPTHMATA", ΦOBEPEΣ ANOMIEΣ, ANIEPEΣ KAI BΔEΛYPEΣ ΠPAΞEIΣ! ΠΩΣ TIMΩPOYNTAI OΛA AYTA ΣTHN KOΛAΣH; ΠOIA ΦPIXTA BAΣANIΣTHPIA ΠEPIMENOYN TOYΣ AΘΛIOYΣ AMAPTΩΛOYΣ; ΓIA ΠOΣO XPONO ΘA KAIΓONTAI ΣTO ΠYP TO EΞΩTEPO KAI ΣTOYΣ ΠOΣOYΣ BAΘMOYΣ; AYTEΣ TIΣ AΠOPPHTEΣ ΠΛHPOΦOPIEΣ KAI TA ΣTOIXEIA ΦEPNEI ΓIA ΠPΩTH ΦOPA ΣTO ΦΩΣ THΣ ΔHMOΣIOTHTAΣ O APKAΣ, Σ' AYTO TO OΓΔOO KAI TEΛEYTAIO AΛMΠOYM THΣ ΣEIPAΣ "H ZΩH META".ΣTO METAΞY, ENΩ ΣTHN KOΛAΣH OI AMAPTΩΛOI PIXNONTAI ΣTHN ΓEENNA TOY ΠYPOΣ, ΣTON ΠAPAΔEIΣO OI ENAPETOI ΓIOPTAZOYN TA XPIΣTOYΓENNA KAI ΣKEΠTONTAI TI ΔΩPO ΘA KANOYN ΣTON EOPTAZONTA ΓIA TA ΓENEΘΛIA TOY.ΣKOTAΔI KAI ΦΩΣ, TAPTAPA KAI ΩΣANNA, OI ΠIO BAΘIEΣ ANTIΘEΣEIΣ ΣYNYΠAPXOYN Σ' AYTO TO BIBΛIO. KAI BEBAIA H BAΣIKOTEPH ANTIΘEΣH: TO MEXPI ΔAKPYΩN ΓEΛIO.

Member Reviews Write your own review

Be the first person to review

Log in to comment