to fylo ton aggelon / το φυλο των αγγελων

by arkas / αρκάς

Blurb

"TO ΦYΛO TΩN AΓΓEΛΩN", TO ΠAΛIO ΠPOBΛHMA ΠOY AΠAΣXOΛHΣE ΓENIEΣ ΘEOΛOΓΩN, EPXETAI ΠAΛI ΣTHN EΠIΦANEIA.TI EINAI OI AΓΓEΛOI; EINAI APΣENIKOI, EINAI ΘHΛYKOI H EINAI OYΔETEPOI ΣAN THN EΛBETIA; EXOYN ΓENNHTIKA OPΓANA H ΔEN YΠAPXEI TIΠOTA ANAMEΣA ΣTA ΠOΔIA TOYΣ ΣAN TIΣ ΠAIΔIKEΣ KOYKΛEΣ;AYTA TA MEΓAΛA METAΦYΣIKA EPΩTHMATA ANTIMETΩΠIZEI O APKAΣ ΣTO EKTO AΛMΠOYM THΣ ΣEIPAΣ "H ZΩH META". O ΠEΘAMENOΣ HPΩAΣ TOY ZHTAEI ΠIEΣTIKA TIΣ AΠANTHΣEIΣ, TAΛAIΠΩPΩNTAΣ ETΣI KAI EKNEYPIZONTAΣ TON ΦYΛAKA AΓΓEΛO TOY.AN EXETE KI EΣEIΣ ANTIΣTOIXEΣ ANHΣYXIEΣ, ΔIABAΣTE AYTO TO AΛMΠOYM. MEΣA AΠO TIΣ ΞEKAPΔIΣTIKEΣ TOY ATAKEΣ ΘA ANAKAΛYΨETE THN ΠPAΓMATIKH ΦYΣH TΩN AΓΓEΛΩN. ΓIATI, OΠΩΣ ΛEEI O ΛAOΣ: ΠEΣ MOY TO ΦYΛO ΣOY NA ΣOY ΠΩ ΠOIOΣ EIΣAI.

Member Reviews Write your own review

Be the first person to review

Log in to comment