Blurb

احقاق حقوق زنان عنوان کتابی از مری ولستون کرافت فمنیست، فیلسوف قرن هجدهم انگلستان است. این کتاب را از اولین کتاب‌هایی فمنیستی می دانند. وی در این کتاب به دفاع از برابری حقوق زن و مرد پرداخته‌است و کتاب پاسخ به کسانی است که تحصیلات را حق زنان نمی‌دانند. ولستون کرافت در دفاع از تحصیلات برابر زنان ومردان، تحصیلات زنان را برای جامعه مؤثر دانسته چرا که می‌توانند به فرزندانشان بیاموزند و همچنین در فعالیتهای اجتماعی کمک شوهرانشان باشند او همچنین به تبعیضهای جنسی تاخته و به نقد مردانی می‌پردازد که زنان را به افراط در احساسات تشویق وآنها را تنها کالاهای زینتی می‌دانند.

First Published

1792

Member Reviews Write your own review

Be the first person to review

Log in to comment