انسان مصلوب

Autobiography by فریدریش نیچه
We can tell you if you would like this book! Take the tour to see how it works!

Blurb

نام کتابی است از نیچه. این کتاب آخرین اثر نیچه به حساب آمده و در حقیقت خودنوشتی است که از روزهای پایانی زندگی اش و چگونگی وضعیت روانی وی حکایت دارد.

First Published

1908

Member Reviews Write your own review

Be the first person to review

Log in to comment