انسان مصلوب

Autobiography by فریدریش نیچه

Blurb

نام کتابی است از نیچه.
این کتاب آخرین اثر نیچه به حساب آمده و در حقیقت خودنوشتی است که از روزهای پایانی زندگی اش و چگونگی وضعیت روانی وی حکایت دارد.

First Published

1908

Member Reviews Write your own review

Be the first person to review

Log in to comment