بزرگ‌ترین نمایش روی زمین: مدرکی برای تکامل

by ریچارد داوکینز

Blurb

بزرگ‌ترین نمایش روی زمین: مدرکی برای تکامل عنوان دهمین کتاب نویسنده و زیست شناس تکاملی انگلیسی ریچارد داوکینز است. نویسنده در این کتاب به تشریح تکامل زیستی می‌پردازد.
کتاب صوتی این کتاب نیز به همراه خود کتاب منتشر شده‌است که ریچارد داوکینز و همسر وی لالا وارد آن را قرائت می‌کنند.

First Published

2009

Member Reviews Write your own review

Be the first person to review

Log in to comment