تأملات نابهنگام

by فریدریش نیچه

Blurb

تأملات نابهنگام یا افکار خارج از موضوع کتابی از فیلسوف فریدریش نیچه است. این کتاب شامل چهار کار از وی می‌باشد که در ۱۸۷۳ آغاز و در ۱۸۷۶ به پایان رسید.
== پانویس ==

Member Reviews Write your own review

Be the first person to review

Log in to comment