تأملات نابهنگام

by فریدریش نیچه
We can tell you if you would like this book! Take the tour to see how it works!

Blurb

تأملات نابهنگام یا افکار خارج از موضوع کتابی از فیلسوف فریدریش نیچه است. این کتاب شامل چهار کار از وی می‌باشد که در ۱۸۷۳ آغاز و در ۱۸۷۶ به پایان رسید.
== پانویس ==

Member Reviews Write your own review

Be the first person to review

Log in to comment