تبارشناسی اخلاق

Philosophy by فریدریش نیچه

Blurb

تبارشناسی اخلاق یکی از مهم‌ترین آثار فریدریش نیچه است. این کتاب مشتمل بر سه رساله‌ است. مضمون اصلی این کتاب خاستگاهاخلاق است. ترجمهٔ تحت اللفظی عنوان کتاب [دربارهٔ] تبارشناسی اخلاق است. استدلال ضمنی این است که مفاهیم اخلاقی‌ای که ما از سنت مسیحیت به ارث بردیم امروزه منسوخ شده‌اند. تبارشناسی اخلاق تا اندازه‌ای حاصل اهتمامی است به قصد سر درآوردن از معانی ضمنی غیاب خدا در گسترهٔ اخلاق.

First Published

1887

Member Reviews Write your own review

Be the first person to review

Log in to comment