دجال

Philosophy by فریدریش نیچه

Blurb

دجال یا ضد مسیح کتابی است از فریدریش نیچه در سال ۱۸۹۵. گرچه این کتاب در سال ۱۸۸۸ نوشته شد اما محتوای بحث برانگیز آن باعث شد انتشار آن همراه با اینک انسان به تاخیر بیفتد. عنوان آلمانی کتاب در زبان انگلیسی را می‌توان به "ضد مسیح" و "ضد مسیحی" ترجمه کرد. با توجه به محتوای این کتاب، هر دو معنا را می‌توان از آن برداشت نمود.

First Published

1895

Member Reviews Write your own review

Be the first person to review

Log in to comment