زایش تراژدی

Philosophy by فریدریش نیچه
We can tell you if you would like this book! Take the tour to see how it works!

Blurb

زایش تراژدی از روح موسیقی کاری از فیلسوف آلمانی فریدریش نیچه در سال ۱۸۷۲ است. این کتاب در سال ۱۸۸۶ به عنوان زایش تراژدی یا درخواست صدور مجدد شد. نسخه بعدی شامل مقالهٔ دیباچه‌ای بود که در آن نیچه به انتقاد از خود یرداخته بود. زایش تراژدی نخستین اثر نیچه است.
نیچه در این اثر، مخالفِ نفیِ بوداییِ شوپنهاور از اراده است. او استدلال کرد که زندگی ارزش زندگی کردن با وجودِ سختیهای بسیارش را دارد.

First Published

1872

Member Reviews Write your own review

Be the first person to review

Log in to comment