ஏரிக்கரையின் 80 பூக்கள்

by பைந்தமிழ்ப் பாவலர் க. லோகநாதன்

Blurb

செந்தமிழ்ப் பூக்கள், சிந்தனைப்பூக்கள், சிரிப்பு பூக்கள் என மூன்று பிரிவுகளை கொண்டு முறையே 10.60.10 பாக்களோடு “...80 பூக்கள்” என்ற பெயரை தாங்கியுள்ளது. பாக்கள் அனைத்தும் எளிய நடையிலே பொருள் பொதித்து கறுத்து மிக்க கவின் வடிவில் அமைந்துள்ளது. சுவைக்கக் கூடிய நூல்

Member Reviews Write your own review

Be the first person to review

Log in to comment