Filozofia wolności

by Rudolf Steiner

Blurb

Filozofia wolności – opublikowana w języku niemieckim w 1894 roku, najważniejsza z filozoficznych prac filozofa i ezoteryka Rudolfa Steinera.
Jej głównym tematem jest zagadnienie wolnej woli, rozważania nad którym Steiner rozpoczyna od jego podziału na wolność myśli i wolność działania. Stoi na stanowisku, że wolność wewnętrzna jest osiągalna jeśli pogodzimy ze sobą postrzeganie, które odbija zewnętrzny wygląd świata z poznaniem, dzięki któremu uzyskujemy dostęp do jego wewnętrznej struktury; wolność w świecie zewnętrznym rodzi się wtedy, gdy udaje się pokonać rozdźwięk między naszymi ideałami a ograniczeniami stawianymi nam przez zewnętrzną rzeczywistość dzięki pozwoleniu, by nasze czyny były inspirowane tym, co nazywa fantazją moralną. Steiner uważa, że wewnętrzna i zewnętrzna wolność uzupełniają się wzajemnie, i że prawdziwa wolność jest osiągalna tylko jeśli obie są ze sobą zintegrowane.

Member Reviews Write your own review

Be the first person to review

Log in to comment