Stary Testament. T. 1, Pięcioksiąg, Księga Jozuego, Księga Sędziów, 2 Księgi Samuela, 2 Księgi Królów, 2 Księgi Kronik, Księga Ezdrasza, Księga Nehemiasza, 2 Księgi Machabejskie

by ks. Michał Peter

Blurb

Member Reviews Write your own review

Be the first person to review

Log in to comment