زندگی پی

Novel by یان مارتل

Blurb

زندگی پی نام کتابی است نوشته یان مارتل است که در ۲۰۰۱ در کانادا منتشر شد. زندگی پی کتابی درباره مذهب، ترس، طبیعت و سرسختی پایان‌ناپذیر انسان است.
isbn = ISBN ۰-۶۷۶-۹۷۳۷۶-۰
ISBN ۰-۱۵-۶۰۲۷۳۲-۱
ISBN ۱-۵۶۵۱۱-۷۸۰-۸
oclc : ۴۶۶۲۴۳۳۵

First Published

2001

Member Reviews Write your own review

Enator

Enator

Gefällt mir nicht

1 Response posted in June
Log in to comment