Hayatın Mucizeleri

by Stefan Zweig

Blurb

Edebiyat tarihinin büyük isimlerinden Stefan Zweig, ac? dolu gelece?i öngören duyarl?l???yla 20. yüzy?l Avrupas?'na damgas?n? vurmu? bir ayd?nd?.Hayat?n Mucizeleri, Stefan Zweig'?n Birinci Dünya Sava?? öncesinden ?kinci Dünya Sava?? sonras?na kadar yay?mlanm?? öykülerini bir araya getiren bir seçki. Psikolojik çözümlemelerle derinle?en bu öykülerde Zweig, tuhaf yazg?lar?n savurdu?u insanlar?n izini sürüyor.

Member Reviews Write your own review

Be the first person to review

Log in to comment