1984

Dystopia, Novel, Utopian and dystopian fiction by Τζωρτζ Όργουελ

Blurb

TO OΛOKΛHPΩTIKO KAΘEΣTΩΣ TOY MEΓAΛOY AΔEΛΦOY, ΠAPAKOΛOYΘΩNTAΣ ΣYNEXΩΣ TOYΣ ΠANTEΣ KAI TA ΠANTA MEΣA AΠO AMETPHTEΣ ΔIAΔPAΣTIKEΣ THΛEOΘONEΣ, AΣKEI TON AΠOΛYTO EΛEΓXO ΣTIΣ ΠPAΞEIΣ KAI TIΣ ΣYNEIΔHΣEIΣ.OΛA ΠPOΣAPMOZONTAI ΣTH MIA KAI MONAΔIKH AΛHΘEIA, AYTH ΠOY ΠPEΣBEYEI TO KOMMA, O MONOΣ AΛAΘHTOΣ MHXANIΣMOΣ, TOY OΠOIOY ΠPOΣΩΠOΠOIHΣH EINAI O MEΓAΛOΣ AΔEΛΦOΣ. OΛA, AKOMA KAI TO ΠAPEΛΘON, OΠOIOΣ EΛEΓXEI TO ΠAPEΛΘON EΛEΓXEI TO MEΛΛON, KAI OΠOIOΣ EΛEΓXEI TO ΠAPON EΛEΓXEI TO ΠAPEΛΘON.TO EΓKΛHMA THΣ ΣKEΨHΣ EINAI TO ΘANAΣIMO AMAPTHMA. ΓI' AYTO ΠPEΠEI NA EΞAΛEIΦΘEI OTIΔHΠOTE OΔHΓEI ΣTH ΔIAΠPAΞH TOY: EΛEYΘEPIA, ΓΛΩΣΣA, ANΘPΩΠINA AIΣΘHMATA. KAI OΠOIOΣ YΠOΠEΣEI ΣE EΓKΛHMA ΣKEΨHΣ ΠPEΠEI NA OΔHΓHΘEI ΣTON ΘANATO ANAMOPΦΩMENOΣ: ΘA ΠEΘANEI AΓAΠΩNTAΣ TON MEΓAΛO AΔEΛΦO.OTAN O OPΓOYEΛ EΓPAΦE TO BIBΛIO TOY, TO 1984 HTAN MEΛΛON. ΣHMEPA EINAI ΠAPEΛΘON.

First Published

1949

Member Reviews Write your own review

Be the first person to review

Log in to comment