گرگ بیابان

Novel by هرمان هسه

Blurb

گرگ بیابان دهمین رمانی است که توسط نویسنده سوئیسی-آلمانی هرمان هسه نوشته شده است.این رمان در سال ۱۹۲۷ در آلمان منتشر شد، اولین بار در ۱۹۲۹ به انگلیسی ترجمه شد.عناصراتوبیوگرافی و روانکاوی را با هم ترکیب کرده است،رمان به افتخار گرگ خاکستری تنها و خسته استپ نامگذاری شده است.بخش زیادی از رمان بحران عمیق روحی هسه را به نحو جالبی با تصویر کردن شکاف بین انسان بودن او و رفتار پرخاشگرانه و بی خانمانی همانند گرگ را در طی دهه ۱۹۲۰ منعکس می کند. هسه بعدها اقرار کرد که کتاب بسیار بد فهمیده شده است.

First Published

1927

Member Reviews Write your own review

0 Responses posted in July
War_Mode_Gandhi

War_mode_gandhi

A fairly lopsided feeling book, but I feel that's mainly because I don't have the cultural context for half of the book. While most of the book is about the turmoil oil of man and his conflict with finding identity and the purpose of finding it at all, the other half deals with references to Goethe and Mozart and other famous Germans, none of which I ever had to learn about or even knew much of. Maybe i'll think higher of this book once I understand the references, but as for the moment i'll have to stick to appreciating it based only on the parts that didn't feel like a completely different language.

0 Responses posted in December
Log in to comment