Aeneis

Fantasy by Vergil

Blurb

Aeneis là sử thi tiếng Latinh do Virgil sáng tác vào giữa năm 29 TCN và năm 19 TCN. Sử thi kể về câu chuyện anh hùng của Aeneas - một người thành Troy - hành trình đến Ý, nơi ông trở thành tổ tiên của người Roma. Aeneis dài 9.896 dòng.

First Published

19

Member Reviews Write your own review

Be the first person to review

Log in to comment